AdminLTELogo
หน้าแรก
TOPIC : หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ LTC ปี 2566 (ประกาศฯ หน้าที่ 32 หมวด 7 ข้อ 66)
หมวด ๗
ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน
*******************************
ข้อ ๖๖ ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน จำนวน ๑,๒๖๕.๖๔๖๐ ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่าย ในการดูแลสุขภาพในชุมชนสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงที่เป็นผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้สามารถ เข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขที่เชื่อมโยงบริการทางสังคมโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมถึง การเชื่อมต่อระหว่างบ้าน ชุมชน หน่วยบริการ สถานบริการ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อย่างเป็นระบบ จ่ายแบบเหมาจ่าย ๖,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี โดยโอนค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน ตามจำนวนผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงที่ได้รับการอนุมัติแผนการดูแลรายบุคคล


ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขณะนี้ระบบโปรแกรม LTC ได้มีการปรับปรุงการบันทึกข้อมูลประเด็นต่างๆ ดังนี้
แก้ไขวันเริ่มต้นข้อตกลง แก้ไขเงินอนุมัติรายบุคคล ลบคนที่ไม่ถูกเงื่อนไขออก (สิทธิ non UC/ คนที่เสียชีวิตแล้ว)
(ดูรายละเอียดขั้นตอนตามคู่มือที่แนบด้านล่าง #EP3)
สำหรับโครงการใดที่มีการบันทึกอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้รับงบจาก สปสช. ให้พื้นที่รีบประสาน สปสช.เขต ในพื้นที่ของท่าน

# รายละเอียด
1 #EP1 คู่มือ สำหรับหน่วยจัดบริการ   ดาวน์โหลด   ดูเอกสาร
2 #EP2 คู่มือ สำหรับกองทุนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(อปท)   ดาวน์โหลด   ดูเอกสาร
3 #EP3 คู่มือ การปรับแก้ไขโครงการที่มีการประมวลผลจ่าย   ดาวน์โหลด   ดูเอกสาร
4 หลักการ แนวทาง และเงื่อนไขการดำเนินงาน LTC ปี 2567   ดาวน์โหลด   ดูเอกสาร
5 ประกาศกองทุนปีงบ 2566 UC   ดาวน์โหลด   ดูเอกสาร