AdminLTELogo
หน้าแรก

TOPIC :
หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ LTC ปี 2566
(ประกาศฯ หน้าที่ 32 หมวด 7 ข้อ 66)

หมวด ๗
ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน
*******************************
ข้อ ๖๖ ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน จำนวน ๑,๒๖๕.๖๔๖๐ ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่าย ในการดูแลสุขภาพในชุมชนสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงที่เป็นผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้สามารถ เข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขที่เชื่อมโยงบริการทางสังคมโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมถึง การเชื่อมต่อระหว่างบ้าน ชุมชน หน่วยบริการ สถานบริการ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อย่างเป็นระบบ จ่ายแบบเหมาจ่าย ๖,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี โดยโอนค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน ตามจำนวนผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงที่ได้รับการอนุมัติแผนการดูแลรายบุคคล ดังนี้

# รายละเอียด
1 คู่มือ สำหรับหน่วยจัดบริการ   ดาวน์โหลด
2 คู่มือ สำหรับกองทุนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(อปท)   ดาวน์โหลด
3 หลักการ แนวทาง และเงื่อนไขการดำเนินงาน LTC ปี 2566   ดาวน์โหลด
4 ประกาศกองทุนปีงบ 2566 UC   ดาวน์โหลด